Algemene voorwaarden NexDT BV

Art 1. Definities

  1. NexDT bv: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
  2. Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft:
  3. Overeenkomst: de afspraken die tussen de opdrachtgever en NexDT bv zijn gemaakt over de uit te voeren expertiseverrichtingen.

 

Art 2. Toepasselijkheid en geldigheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen NexDT bv en Opdrachtgever betreffende door Opdrachtgever aan NexDT bv opgedragen expertiseverrichtingen. 

2.2 Eventuele opdracht- of andere voorwaarden van Opdrachtgever blijven buiten toepassing, tenzij daarover tussen partijen andere afspraken zijn gemaakt en schriftelijk zijn vastgelegd.

 

Art 3. Het tot stand komen van overeenkomsten

3.1 De overeenkomst met NexDT bv komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever bevestiging stuurt of opdrachtbevestiging door NexDT bv  retour is ontvangen of op het moment dat door Opdrachtgever op een andere wijze, doch uitsluitend schriftelijk of per elektronisch bericht, haar aanvaarding kenbaar maakt.

 

Art 4. Algemene verplichtingen van NexDT bv

4.1 NexDT bv zal haar diensten naar beste weten en kunnen verrichten en Opdrachtgever onafhankelijk in een vertrouwenspositie ter zijde staan.

4.2 NexDT bv houdt Opdrachtgever periodiek op de hoogte van de uitvoering van de opdracht en de voortgang daarin. Verder informeert NexDT bv Opdrachtgever over eventuele veranderingen omtrent de financiële aspecten van de opdracht en over eventuele overeenkomsten die NexDT bv ter vervulling van de opdracht met derden heeft gesloten.

4.3 NexDT bv houdt van de opdracht een dossier bij. Indien en voor zover Opdrachtgever zulks verzoekt, zal NexDT bv de bescheiden die zij van Opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden heeft ontvangen aan deze retourneren (bv. Lopende kostenstaat).

 

Art 5. Verplichtingen van opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever zal NexDT bv op de hoogte brengen van alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is en is gehouden om bescheiden, welke NexDT bv overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht betrekking heeft, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze aan NexDT bv ter beschikking te stellen.

5.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan NexDT bv ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 

Art 6. Geheimhouding

6.1 NexDT bv en Opdrachtgever zijn niet gerechtigd de informatie die aan hen door de wederpartij ter beschikking is gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

6.2 Tenzij daartoe door NexDT bv voorafgaande schriftelijk toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud alle al dan niet schriftelijke uitingen van NexDT bv, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van deze bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

6.3 NexDT bv en Opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hen ingeschakelde derden.

 

Art 7. Intellectueel eigendom

7.1 NexDT bv behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.

7.2 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de in artikel 7.1 beschreven producten, een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

 

Art 8. Financiële bepalingen

 8.1 In de overeenkomst wordt het met de opdracht gemoeide honorarium van NexDT bv vastgelegd.

8.2 Het honorarium van NexDT bv, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt periodiek aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en NexDT bv hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever en NexDT bv verschuldigde bedragen wordt BTW in rekening gebracht.

8.3 Opdrachtgever betaalt de kosten op declaratie van NexDT bv. De betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.  Voor wat betreft voorschotfacturen, worden deze geacht betaald te zijn voorafgaand aan het eerste bezoek.

8.4 Verricht Opdrachtgever de verschuldigde betaling niet binnen de overeengekomen termijn en is de vertraging niet het gevolg van een aan de NexDT bv toe te rekenen omstandigheid, dan is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en kan NexDT bv aanspraak maken op vergoeding van rente tegen het wettelijke rentepercentage met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken, vermeerderd met een administratieve kost van € 50,00 excl. BTW.

8.5 Alle door NexDT bv in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten om tot voldoening van haar declaratie te geraken, komen voor rekening van Opdrachtgever.

8.6 Wanneer Opdrachtgever na opdrachtverlening de opdracht annuleert, wordt 30% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht. Indien de werkzaamheden van NexDT bv reeds zijn gestart ten tijde van de annulering door Opdrachtgever, worden de reeds gemaakte kosten in rekening gebracht en verhoogt met 30% van het resterende offertebedrag.

 

Art 9. Aansprakelijkheid

9.1 NexDT bv is jegens Opdrachtgever aansprakelijk:

  1. indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming én
  2. de opdrachtgever NexDT bv schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij NexDT bv heeft gesommeerd om de tekortkoming, waarvoor zij aansprakelijk is, binnen een redelijke termijn te herstellen of de uit die tekortkoming voortvloeiende schade te beperken of op te heffen én
  3. NexDT bv aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan.

9.2 Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van NexDT bv , is NexDT bv voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht over het laatste kalenderjaar, dan wel in geval van een eenmalige opdracht, tot een maximum van het bedrag van het honorarium voor de betreffende opdracht, tenzij er aan de zijde van NexDT bv  sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

9.3 Opdrachtgever vrijwaart NexDT bv  voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan NexDT bv  onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of grove schuld van NexDT bv .

 

Art 10. Geschillen en toepasselijk recht

10.1 Alle geschillen, betrekking hebbende op een overeenkomst of de uitvoering van een overeenkomst tussen NexDT bv en Opdrachtgever, die niet in onderling overleg tussen partijen kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het rechtsgebied waarbinnen NexDT bv is gevestigd. NexDT bv heeft het recht een geschil, in afwijking van het voorgaande, voor te leggen aan de bevoegde rechter in het gebied waarbinnen Opdrachtgever is gevestigd.  De rechtbank van Leuven is bevoegd.

 10.2 Op de overeenkomst tussen NexDT bv en Opdrachtgever is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.